ZÁSADY ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTYSE POZOŘICE

Pravidla pro jednání s investory

Úvod

Městys Pozořice vyniká mnoha kvalitami od historicky cenných lokalit až po dostupnost do Brna, kde je dostatek pracovních příležitostí i služeb. Také v městysi jsou dostupné služby občanské vybavenosti – školka, škola pro 1.–9. ročník, zdravotnické středisko, lékárna, obchod s potravinami a domácími potřebami, drobní řemeslníci, hasičská zbrojnice, knihovna, pošta a sportoviště, a to fotbalové hřiště a vybavená sokolovna, která je současně i kulturním centrem. Veřejná infrastruktura dopravní a technická zahrnuje místní komunikace, účelové komunikace, kanalizaci, vodovod a osvětlení. Veškerá infrastruktura je dimenzována na stávající počet obyvatel a na stávající počet drobných podnikatelských provozů.

Městys se nachází v těsné blízkosti Brna. Tato poloha ho předurčuje k tomu, aby měli lidé o bydlení na území městyse zájem. Nová výstavba ale znamená pro Pozořice řadu významných problémů, na jejichž řešení je třeba vynakládat značné prostředky z rozpočtu městyse. Již nyní se Pozořice potýkají mj. s nedostačující kapacitou některých inženýrských sítí (elektřina, vodovod, plyn, osvětlení), nedostatečnou dopravní a bezpečnostní infrastrukturou (silnice, chodníky, přechody, retardéry atp.), nevyhovujícím stavem veřejných prostranství nebo nedostatkem parkovacích a odstavných ploch. Taktéž kapacita mateřské a základní školy je nyní na maximu.[1] 

Z výše uvedených příčin je zájmem městyse Pozořice a jeho občanů dále nerozšiřovat rezidenční výstavbu na území městyse, jestliže nebudou současně řešeny nedostatky ve veřejné infrastruktuře. To platí obdobně pro další typy výstavby. Nová výstavba bez rozšíření celého spektra veřejné infrastruktury by mohla narušit stabilitu sídla, protože znamená výraznou zátěž pro stávající infrastrukturu a vyvolává finanční náklady na budování infrastruktury no­vé.

Zastupitelé městyse Pozořice proto v zájmu harmonického rozvoje území schválili tyto Zásady rozvoje městyse Pozořice (dále jen „Zásady“) jako soubor pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území městyse. Pokud má dojít k územnímu rozvoji, je zapotřebí, aby se investoři nediskriminačním způsobem podíleli na financování nákladů, které jejich činnost v městysi vyvolá a aby spolupracovali na vytváření kvalitních a udržitelných podmínek k životu v městysi Pozořice pro stávající i budoucí obyvatele.

Podle Zásad je třeba napříště postupovat při rozhodování o nové zástavbě, ať už rezidenční, volnočasové nebo komerční a průmyslové. Díky tomu může samospráva naplňovat svoje základní poslání, tedy chránit zájem městyse a jeho obyvatel (§ 2 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Postup podle těchto Zásad nenahrazuje postupy vyžadované platnou legislativou.

Městys nemá povinnost na své náklady rozšiřovat veřejnou infrastrukturu, která je potřebná k dalšímu územnímu rozvoji.

Investor je povinen vždy zbudovat veškerou potřebnou dopravní a technickou infrastrukturu pro rezidenční bydlení nebo jiný bytový či nebytový záměr, a to v území, na kterém hodlá takový záměr realizovat. Současně je investor povinen se formou finančního příspěvku podílet na budování, rozvoji a údržbě další potřebné infrastruktury v městysi, a to v rozsahu, který odpovídá rozsahu záměru ať už určeného pro bydlení nebo jiného (finanční příspěvek na zvýšení kapacity a provoz školy nebo náklady na péči o veřejná prostranství). Investor je povinen zbudovat na své náklady veškeré přípojky ke stávající infrastruktuře. V případě větších nebytových záměrů domlouvá městys způsob přispění investora na rozvoj a údržbu veřejné infrastruktury v městysi individuálně.

Dohodne-li se městys s investorem na podmínkách zajištění veřejné infrastruktury v souvislosti s výstavbou záměru pro bydlení či nebytového záměru, uzavírají smluvní strany podle těchto Zásad příslušnou smlouvu o rozvoji území. Nedojde-li mezi městysem a investorem k dohodě o poskytnutí finančního příspěvku a dohody o zřízení veřejné infrastruktury podle těchto Zásad, je věcí investora, jak bude dále dle svého uvážení, jakož i podle právních předpisů postupovat.

Městys Pozořice je ve věci uzavírání smluv s investory zastoupen starostou nebo jiným pověřeným zástupcem městyse.

Podíl investorů na rozvoji veřejné infrastruktury je dobrovolný. Vzhledem k výše popsaným skutečnostem ale zpravidla nová výstavba bez odpovídající spoluúčasti na rozvoji veřejné infrastruktury nebude v zájmu městyse Pozořice a jeho občanů.

 1. Pojmy

V rámci těchto Zásad nejsou definovány pojmy, jejichž definice obsahují platné právní předpisy.

 1. a)Záměrem se rozumí každá nově postavená bytová jednotka v rodinném nebo bytovém domě. Záměr se může nacházet v lokalitě s vybudovanou infrastrukturou (např. dostavba v proluce nebo stavba na jiném místě, kde doposud nestál původní rodinný dům) nebo v lokalitě, kde infrastruktura buď vůbec není nebo je v nedostačující kvalitě a rozsahu. Za záměry se nepovažují rekonstrukce stávajících staveb a jejich přestavby, ledaže dojde touto přestavbou ke vzniku nové bytové jednotky. Za záměr se také nepovažuje bytová jednotka nově vzniklá pouhým rozdělením stávající jednotky u staveb, které byly zkolaudovány před datem účinnosti těchto Zásad. Za záměry se nepovažují stavby do 25 m2 zastavěné plochy, a dále stavby, úpravy a práce uvedených v § 103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. b)Nebytovým záměrem se rozumíkaždý nově postavený nebo rozšířený nebytový prostor určený pro výrobu a/nebo služby. Za nebytový záměr se nepovažují nové stavby do 25 m2 zastavěné plochy a rekonstrukce stávajících staveb a jejich přestavby, ledaže dojde touto přestavbou k rozšíření o více než 60 m2 Za nebytový záměr se dále nepovažují stavby, úpravy a práce uvedené v § 103 stavebního zákona.
 3. c)investorem se rozumí každý stavebník (fyzická či právnická osoba), bez ohledu na to, zda jedná při realizaci záměru nebo nebytového záměru v rámci své podnikatelské činnosti nebo realizuje záměr či nebytový záměr pro nepodnikatelské účely (např. uspokojení svojí potřeby bydlení);
 4. d)smlouvou o rozvoji území se rozumí smlouva uzavřená dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s investorem ohledně závazků investora v souvislosti s budováním, rozšiřováním a údržbou veřejné infrastruktury;
 5. e)plánovacím listem minimálních standardů rozvojové lokality dokument obsahující název a specifikaci lokality s využitím dle územně plánovací dokumentace, regulativy dané územním nebo regulačním plánem, parametry stanovení dopravní a technické infrastruktury;
 6. f)hrubou podlažní plochou součet hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží a započitatelné části hrubých podlažních ploch podzemních podlaží:

1) hrubá podlažní plocha (HPP) všech nadzemních podlaží je součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých nadzemních podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony, lodžie, průchody, střešní terasy apod.); v podlažích se šikmými stěnami či šikmým stropem se započítává vnější obrys konstrukcí v úrovni 1,2 m nad úrovní podlahy;

2) započitatelná část hrubých podlažních ploch podzemních podlaží je část sloužící funkci posuzovaného objektu (resp. funkcím u polyfunkční budovy);

 1. g)finančním příspěvkem se rozumí se rozumí dobrovolné finanční plnění investora záměru uskutečněné za účelem pokrytí nákladů na zbudování nové nebo rozšíření stávající infrastruktury a její údržbu. Toto plnění odpovídá požadavkům na rozsah nově zbudované nebo rozšířené infrastruktury. Pro určení výše příspěvku je třeba vycházet z analýzy deficitů veřejné infrastruktury, ze zdůvodněného odhadu potřebné infrastruktury ve vztahu k danému záměru a z předpokládaného demografického vývoje, který městys zjišťuje podle Populačního kalkulátoru.[2] Podrobná kalkulace je dostupná na úřadu městyse a netvoří přílohu Zásad. Výše příspěvku je 1× ročně aktualizována podle výše souhrnných ročních nákladů městyse na veřejnou infrastrukturu. S investorem je uzavřena smlouva o rozvoji území, která zahrnuje pravidla pro poskytnutí finančního příspěvku městysi.

Spoluúčast investora záměru na rozvoji a údržbě veřejné infrastruktury se předpokládá ve dvou podobách:

1) finanční příspěvek na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti (škola, školka apod.) a veřejných prostranství: každá nová stavba zatíží stávající veřejnou infrastrukturu a vyvolá požadavky na zvýšení stávajících kapacit infrastruktury (občanská vybavenost a veřejná prostranství), je tedy odůvodněné, aby na tyto náklady, které obci vzniknou, investor přispěl. Finanční příspěvek na rozvoj a údržbu občanské vybavenosti se poskytuje vždy, i když je následně uzavřena smlouva o rozvoji území, která se týká vybudování potřebné infrastruktury investorem nebo uhrazení potřebných nákladů na vybudování technické a dopravní infrastruktury související se záměrem ze strany městyse

2) úhrada nákladů na vybudování technické a dopravní infrastruktury související se záměrem: V případě, že investor nevybuduje dopravní a technickou infrastrukturu pro záměr sám, může městys na základě dohody zajistit vybudování potřebné infrastruktury. Investor záměru musí předem uhradit veškeré předpokládané náklady na budování této infrastruktury.

 1. h)Infrastrukturou budovanou investorem se rozumí rozšíření stávající nebo vybudování nové infrastruktury potřebné pro záměr nebo nebytový záměr na náklady investora. Jedná se o preferovaný způsob řešení nedostatků veřejné infrastruktury. Mezi městysem a investorem bude uzavřena smlouva o rozvoji území, která specifikuje požadavky na budovanou infrastrukturu, resp. podmínky jejího převzetí městysem.

Pokud bude na základě takové dohody vybudována místní komunikace nebo veřejně přístupná účelová komunikace, veřejné osvětlení nebo jiná dopravní či technická infrastruktura, převezme městys tuto infrastrukturu do správy jen tehdy, pokud bude zkolaudována a pokud bude splňovat veškeré požadavky příslušných českých technických norem. Splnění těchto požadavků bude stvrzeno v předávacím protokolu. Podrobné požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu, včetně jejího uložení, určí podle potřeb lokality pro jednotlivé záměry nebo nebytové záměry městys Pozořice v plánovacím listu minimálních standardů dopravní a technické infrastruktury. V plánovacím listu bude uveden i grafický zákres budoucího urbanistického řešení lokality v měřítku 1:500, kategorie pozemních komunikací a chodníků, umístění veřejné zeleně (pokud možno mimo plochy technické a dopravní infrastruktury).

Vybudování infrastruktury v lokalitě, kde se záměr nachází, nevylučuje požadavek na uzavření smlouvy o rozvoji území, která se bude týkat poskytnutí finančního příspěvku na provoz a rozvoj stávající infrastruktury podle čl. II písm. g) bod 1) těchto Zásad.

Osvobození od finančního příspěvku

Poskytnutí finančního příspěvku na dopravní a technickou infrastrukturu není požadováno:

- je-li investorem městys Pozořice nebo právnická osoba založená či zřízená městysem,

- v případě, kdy městys Pozořice má s investorem uzavřenu smlouvu o převodu požadovaného záměru do majetku města nebo do majetku právnické osoby založené či zřízené městysem,

- je-li investorem nezisková organizace se sídlem v městysi Pozořice a současně záměr je spolufinancován z rozpočtu města formou účelového investičního příspěvku či grantu.

 1. Postup projednání

1) Investor, který hodlá na území městyse Pozořice realizovat záměr nebo nebytový záměr, podá žádost o stanovisko městyse k záměru nebo nebytovému záměru na formuláři, který je přílohou těchto Zásad. Žádost se podává v tištěné či elektronické podobě na podatelně úřadu městyse Pozořice. Každý investor předloží svůj záměr nebo nebytový záměr sekretariátu starosty městyse Pozořice s dostatečným předstihem (nejméně 90 dnů) před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiného správního aktu, který nahrazuje územní rozhodnutí.

2) Pověřený zástupce městyse podle územně plánovací dokumentace a schválených Zásad zjistí konkrétní podmínky a možnosti výstavby v navrhované lokalitě (aspekty územně plánovací dokumentace). Tyto údaje budou obsahem stanoviska městyse Pozořice k žádosti investora stavebníka. Na tuto žádost je městys povinen odpovědět do 30 dnů od obdržení úplné žádosti.

3) Pověřený zástupce městyse spolu s investorem projedná v co nejkratším možném termínu podmínky, za kterých bude daný záměr nebo nebytový záměr v souladu se zájmy městyse a jeho obyvatel a vydá předběžné stanovisko k záměru nebo nebytovému záměru. Toto stanovisko nenahrazuje žádná správní rozhodnutí ani není stanoviskem městyse v rámci jejího postavení jako účastníka územního řízení. Toto stanovisko také není stanoviskem vlastníka dopravní a technické infrastruktury ve smyslu § 86 stavebního zákona. S investorem budou projednány možnosti úhrady finančního příspěvku a jeho výše a v případě investora také podmínky vybudování či rozšíření veřejné infrastruktury a harmonogram plnění. Investor městysi taktéž předkládá uvažovaný rozsah změn a opatření souvisejících s dopravní a technickou infrastrukturou a autorizovanou osobou zpracovaný rozpočet. Dále investor či městys navrhne formu zajištění (záruk).

4) V případě složitých či rozsáhlejších záměrů nebo nebytových záměrů může starosta městyse svolat pracovní skupinu, která zpravidla zahrnuje starostu nebo pověřeného radního, popř. zástupce stavebního úřadu a případně další členy dle požadavků městyse. Na této pracovní skupině budou projednány i další eventuální požadavky apod. Pokud je předmětná lokalita dotčena podmínkou zpracování regulačního plánu, případně územní studie, i zde platí, že se sejde pracovní skupina, která projedná podmínky, které budou zahrnuty do obsahu smluvního vztahu s investorem.

5) Obsah smlouvy navrhuje městys a předkládá návrh smlouvy investorovi. Návrh smlouvy musí městys předložit současně s vydáním stanoviska, u složitějších záměrů nebo nebytových záměrů investora do 30 dnů od vydání stanoviska.

6) Uzavření smlouvy s investorem schvaluje rada, ledaže se jedná o záměr nebo nebytový záměr:

- kde se počítá s více než 3 bytovými jednotkami, nebo

- s předpokládanou hrubou podlažní plochou vyšší než 250 m2 nebo

pokud nejde o smlouvy, které musí podle zákona o obcích, schvalovat zastupitelstvo.

Smlouvy s investory, které neschvaluje podle předchozího textu rada, schvaluje zastupitelstvo. Za tímto účelem si zastupitelé řádně vyhradili tuto pravomoc v souladu se zákonem o obcích.

7) Smlouva musí být uzavřena před podáním žádosti o zahájení územního řízení nebo před zahájením obdobného procesu podle stavebního zákona.

8) Před zahájením územního řízení je uzavřena smlouva o rozvoji území městyse. V rámci zahájeného územního řízení postupují investor a městys dle podmínek dohodnutých ve smlouvě. Za dodržení všech dohodnutých podmínek podle smlouvy a požadavků právních předpisů městys neuplatní v rámci územního řízení námitky, pokud bude projekt předložený v územním řízení plně v souladu s uzavřenou smlouvou a právními předpisy, popř. českými technickými normami. Za stejných podmínek také městys neuplatní odvolání. Investor informuje městys o všech případných změnách včas a pokud je to zapotřebí, vyvolá přerušení daného územního řízení. Městys může požádat investora, aby vyvolal přerušení územního řízení, pokud se projekt předložený do územního řízení odchyluje od smlouvy. Městys se uzavřením smlouvy nevzdává svých práv jako účastníka územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona.

Každá smlouva o rozvoji území bude upravovat individuální podmínky pro souhlas městyse s umístěním záměru nebo nebytového záměru a pro vybudování a rozvoj infrastruktury. Ze samotných Zásad nevyplývají pro investory žádné nároky vůči městysi Pozořice.

9) Finanční příspěvek je splatný do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění celé nebo části záměru či nebytového záměru nebo kdy vznikne právo umístit záměr či nebytový záměr na základě jiného procesu upraveného stavebním zákonem. V odůvodněných případech může městys Pozořice s investorem dohodnout jinou lhůtu splatnosti.

10) Částka finančního příspěvku bude zaplacena na účet městyse, číslo účtu: 6640766407/2010 Městys se zavazuje, že tyto finanční prostředky budou použity v souladu s jednotlivými smlouvami o rozvoji území městyse a právními předpisy pouze za účelem a ve smyslu uvedeném v těchto Zásadách.

11) Každá smlouva s investorem musí být veřejně dostupná a musí být uložena k nahlédnutí na úřadu městyse.

12) V případě, že městys obdrží oznámení o zahájení územního řízení nebo jiného řízení podle stavebního zákona, ale současně neobdržel od investora ve stanovené lhůtě žádost o stanovisko k záměru nebo nebytovému záměru, odešle investorovi výzvu k jednání podle těchto Zásad. Výzva bude obsahovat průvodní dopis s vysvětlujícími informacemi. Na základě obdržených dokumentů bude vyvoláno jednání mezi investorem a městysem.

13) Neprojeví-li investor vůli s městysem podle schválených Zásad spolupracovat, bude řešit potřebná správní rozhodnutí podle stavebního zákona výhradně se stavebním úřadem. Takový výstavba ale zpravidla není v zájmu městyse Pozořice.

14) Pokud bude s investorem uzavírána plánovací smlouva nebo smlouva s vlastníkem dopravní a technické infrastruktury (tj. s městysem Pozořice) podle § 86, resp. § 88 stavebního zákona, postupuje městys podle těchto Zásad obdobně. Městys může převzít infrastrukturu vybudovanou podle takové smlouvy, pokud budou splněny podmínky podle těchto Zásad a uzavřené smlouvy. 

 1. Výše příspěvku na budování a rozvoj infrastruktury

Městys Pozořice sleduje souhrnné roční náklady na budování, rozšiřování a provoz jednotlivých typů veřejné infrastruktury. Z těchto údajů vychází při stanovení výše příspěvku podle čl. II písm. g) bod 1) těchto Zásad. Výše příspěvku je určena v příloze č. 1 těchto Zásad. Výše příspěvku je stanovena samostatným usnesením zastupitelstva pro každý kalendářní rok podle aktuálních nákladů na veřejnou infrastrukturu. Tímto usnesením se bude měnit příloha č. 1 těchto Zásad.

Výši příspěvku musí zastupitelstvo schválit pro nový kalendářní rok do konce 11. měsíce předchozího roku. Pokud se tak nestane, platí i pro nový rok dosavadní výše příspěvku. Určující pro stanovení výše příspěvku je datum zahájení územního řízení nebo řízení, které územní řízení nahrazuje.

Výše příspěvku podle čl. II písm. g) bod 2) se určuje jako předpokládaný souhrn reálných nákladů na budování potřebné infrastruktury, při stanovení těchto nákladů se podpůrně postupuje podle Průměrných cen dopravní a technické infrastruktury obcí vydávaných Ústavem územního rozvoje ( www.uur.cz ). 

Rozsah a druh potřebné veřejné infrastruktury se podpůrně určuje podle metodiky Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury ( http://www.mmr.cz/…truktury.pdf ). 

 1. Převzetí infrastruktury

Pokud se investor smluvně zaváže vybudovat infrastrukturu , může investor městu darovat nebo prodat veškerou infrastrukturu nebo její část, kterou pro záměr nebo nebytový záměr zbudoval. Podmínkou pro převzetí infrastruktury je, že bude plně odpovídat předem stanoveným požadavkům podle právních předpisů, českých technických norem a smlouvy o rozvoji území. To, že infrastruktura odpovídá těmto podmínkám, musí být stvrzeno v předávacím protokolu. Městys si může vyžádat odborný posudek, který hradí investor, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Obvyklým a preferovaným způsobem převodu infrastruktury je její darování městysu Pozořice. Odkup infrastruktury je možný u takové infrastruktury, která plní mimořádně významná pro zájem městyse Pozořice a jeho občanů a její význam překračuje potřeby záměru nebo nebytového záměru. Výše kupní ceny je závislá na významu dané veřejné infrastruktury pro zájem městyse a jeho občanů. Pokud je infrastruktura vybudována na pozemcích městyse, městys ji převezme do 90 dnů po právní moci kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného aktu podle stavebního zákona. S investorem je ve smlouvě o rozvoji území stanovena finanční částka určena pro správu dané infrastruktury nejméně na 10 let.

 1. Stavby pro výrobu a komerční a další služby (nebytové záměry)

Zásady se vztahují také na nebytové záměry na území městyse Pozořice. Pro nebytové záměry je třeba vždy individuálně dohodnout konkrétní podmínky smlouvy o rozvoji území, základním předpokladem je, že investor nebytového záměru buduje veškerou potřebnou technickou a dopravní infrastrukturu a hradí veškeré náklady, které tohoto nebytového záměru způsobí. Městys se na budování, rozšiřování, rozvoji ani údržbě veřejné infrastruktury bez uzavření příslušné smlouvy podle těchto Zásad nepodílí.

V případě, že nebytový záměr splňuje charakter služeb obecného zájmu, může zastupitelstvo v dohodě s investorem upustit od požadavků podle těchto Zásad. Mezi služby obecného zájmu lze řadit kupř. tyto služby:

- přeprava cestujících,

- poštovní služby,

- odpadové a vodní hospodářství,

- zdravotní péče,

- sociální služby.

 1. Závěrečná ustanovení

Tento dokument nezasahuje do žádných procesů podle platných právních předpisů.

Tyto Zásady jsou veřejně dostupné a jsou umístěny na této webové adrese: http://www.pozorice.cz/…1104/p1=2627

Tento dokument byl 26. 6. 2019 schválen Zastupitelstvem městyse Pozořice usnesením 69a/ZM34a-3/19 a zásady nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1: Sazba poplatku

Pro rok 2019 se sazba určuje ve výši 40. 000,– Kč za každou nově vzniklou bytovou jednotku.

Příloha č. 2 Formulář pro žádost o vyjádření městyse Pozořice k plánované stavbě (používá se pro záměr i nebytový záměr)

Žádost o souhrnné vyjádření k záměru nebo nebytovému záměru

Úřad městyse Pozořice

Na Městečku 14

664 07 Pozořice

Údaje o investorovi (žadateli):

Příjmení:

Jméno:

Obchodní společnost:

Telefon:

E-mail:

Adresa trvalého pobytu/sídla:

Adresa pro doručování:

    

Údaje pro podání žádosti v zastoupení:    

Příjmení:

Jméno:

Obchodní společnost:

Telefon:

E-mail:

Adresa trvalého pobytu/sídla:

Adresa pro doručování:

Informace o záměru:

Účel stavby

Umístění stavby dle čísel parcel v KN

Pozemky městyse jsou/nejsou dotčeny záměrem

Pozemky městyse dotčené záměrem dle čísel parcel podle KN

Vyjádření městyse k záměru nebo nebytovému záměru se požaduje pro:[3]

Vyjádření se k záměru nebo nebytovému záměru

Vydání územního souhlasu

Ohlášení stavby

Územní řízení

Zkrácené územní řízení

Stavební povolení

Přílohy žádosti:

1) Projektová dokumentace s popisem stavby určená pro příslušné řízení podle zákona č. 183/2006 SB., stavební zákon

2) Vyjádření správce vodovodu a kanalizace k připojení se na daný typ infrastruktury

3) Plná moc v případě zastupování

Městys Pozořice vydá vyjádření do 30 dnů od dodání kompletní žádosti. Toto vyjádření nenahrazuje žádné zákonné procesy nebo rozhodnutí, vyjádření, stanoviska nebo podmínky.

Vyjádření městyse Pozořice na základě této žádosti musí předcházet podání příslušné žádosti na stavebním úřadu.

V Pozořicích dne ……………..

Podpis: …………………….

Příloha č. 3: Plánovací list minimálních standardů dopravní a technické infrastruktury

Název, specifikace lokality:

Katastrální území:

Specifikace plochy: par. č.

Funkční využití dle ÚP:

Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace (výřez grafické části pro lokalitu).

Možnosti připojení na kanalizaci, zásobení budoucí stavby pitnou vodou, zemním plynem, energetickým vedením, apod.:

Vyžadovaná dopravní infrastruktura:

Vyžadovaná technická infrastruktura:

Datum vyhotovení: ………….

Odpovědná osoba, podpis: ……………

[1] Podrobněji viz SWOT analýza v Programu rozvoje městyse Pozořice na roky 2016 – 2021. Dostupný zde: http://www.pozorice.cz/…rice/ds-1076

[2] Populační kalkulátor dostupný zde http://web.natur.cuni.cz/…/kalkulacka/

[3] Nehodíce se škrtněte

  Prosím čekejte...