ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická adresa: podatelna@pozorice.cz

Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích:

Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

· RTF (textový standard – Rich text Format)

· TXT (prostý text – CP 852, 1250)

· HTM nebo HTML (hypertextový dokument) – nesmí obsahovat odkazy na jiné zdroje mimo zprávu, např. stažení souborů z Internetu apod.

Podporované formáty příloh:

· *.txt (prostý text – CP 852, 1250)

· *.htm, *.html (hypertextový dokument)

· *.rtf (textový standard – Rich text Format)

· *.pdf (Portable Document Format – Adobe Acrobat)

· *.gif (Graphics Interchange Format)

· *.jpg, *.jpeg (Joint Photographics Experts Group)

· *.doc (Microsoft Word)

· *.xls (Misrosoft Excel)

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD nebo Flash Disku.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání!

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Pravidla potvrzování doručených zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení.

Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí souvisejících s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo je činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37 odst. 4):

· musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen

· nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně:

· Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

· Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 sb., o elektronickém podpisu

· Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

  Prosím čekejte...