POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na úřadě městyse v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně [včetně žádosti podané elektronickou poštou (je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny) nebo faxem], musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a obecní úřad žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost o 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli.

Lhůty pro vyřízení žádosti

 • Poskytnutí informací – do 15 dnů od přijetí nebo upřesnění žádosti
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací – až o 10 dnů
 • Rozhodnutí o odepření informací – ve lhůtě pro poskytnutí informací
 • Odkázání žadatele na zveřejněnou informaci – do 7 dnů od přijetí žádosti
 • Sdělení o odložení žádosti – do 3 dnů od přijetí žádosti
 • Výzva k upřesnění žádosti – do 7 dnů od podání žádosti
 • Lhůta k upřesnění žádosti (pro žadatele) – do 30 dnů od výzvy
 • Lhůta pro podání odvolání – do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
 • Lhůta pro vyřízení odvolání – do 15 dnů od předložení odvolání odvolacímu orgánu
 • Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní

Závažnými důvody prodloužení lhůty pro poskytnutí informací jsou

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá, datum podání odvolání a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11). V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.
 • Informace se neposkytují elektronickou poštou.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5, odstavce 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace o poskytování informací naleznete na stránce: Povinně zveřejňované informace

Pozořice

Telefon: +420 544 226 046
E-mail: pozorice@pozorice.cz
IČ: 00282375
DIČ: CZ00282375
Adresa: Na Městečku 14
664 07 Pozořice
Datová schránka: ysfbvvi
Oficiální stránky: http://www.pozorice.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty
  Prosím čekejte...