OHLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu – Úřad městyse Pozořice, oddělení evidence obyvatel, Na Městečku 14. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné.

Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
  • podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k TP, který obdrží a vyplní až na ohlašovně trvalého pobytu (je možné používat jen originál tiskopis)
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu – v originále), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
  • zaplatit správní poplatek 50 Kč, osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je vlastníkem domu nebo bytu nebo je oprávněna je užívat.

Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu:

  • MěÚ Šlapanice pracoviště BRNO, Opuštěná 2, přízemí, hala dveře č. 119, tel. 533 304 261
  • MěÚ Šlapanice pracoviště ŠLAPANICE, Masarykovo nám. 100/7, 1. poschodí, dveře č. 120, tel. 533 304 320

úřední hodiny na obou pracovištích:

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hodin

úterý 8.00 – 13.00 hodin

čtvrtek 8.00 – 12.00 hodin

  Prosím čekejte...