UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit:
• před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
• před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou-li matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt
• před orgánem státem registrované církve
• před orgánem státem registrované náboženské společnosti
• před kterýmkoli obecním úřadem, je-li život snoubence přímo ohrožen
• v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod vlajkou ČR nebo velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku ČR a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem ČR, rovněž před velitelem vojenské jednotky ČR v cizině
• před zastupitelským úřadem České republiky v cizině, též před orgánem k tomu zmocněným

Kdo a za jakých podmínek
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Co musíte předložit
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu.
Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, předloží:
• doklad, kterým je možné prokázat svoji totožnost
• rodný list
• doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
• výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
• případně úmrtní list zemřelého manžela
• případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku
• jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci
• cizí státní příslušníci a občané České republiky s trvalým pobytem v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřením. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušníci dále předloží:
• doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců
• potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Případný zástupce předloží u příslušného krajského úřadu nebo úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem. K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem předloží snoubenec doklady, které jsou předkládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje:
• úředně ověřený podpis zmocnitele
• jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce
• prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru
• prohlášení, že zmocniteli nejsou známy překážky, které by mu bránily uzavřít manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zástupce a dále:
• písemnou plnou moc
• povolení krajského úřadu, případně úřadu s rozšířenou působností uzavřít manželství zástupcem
• průkaz totožnosti zástupce.


Uzavření manželství v zastoupení
Z důležitých důvodů mohou krajský úřad nebo úřad s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Zástupcem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, která není zbavena způsobilosti k právním úkonům, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, a která je stejného pohlaví jako snoubenec, kterého zastupuje. Plná moc musí být písemná s úředně ověřeným podpisem. Druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno, musí být v ní přesně označen, jinak manželství nevznikne. Příslušnost úřadu k vydání povolení je dle místa trvalého pobytu snoubence. Pokud trvalý pobyt na území ČR žádný ze snoubenců neměl, rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy.

Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si zažádat o osvědčení k církevnímu sňatku o splnění všech podmínek pro uzavření platného manželství. Bez tohoto „osvědčení“ nelze církevní sňatek uzavřít – manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.

Formuláře
- Dotazník k uzavření manželství
- Žádost o vydání osvědčení

Poplatky
• 3.000 Kč – za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.
• 2.000 Kč – za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
• 1.000 Kč – za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
• 500 Kč – za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Další činnosti
Po uzavření manželství matriční úřad oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, případně změně příjmení v souvislosti s uzavřením manželství. Manželům vydá oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo obřadní síň
Snoubenci musí nejprve kontaktovat naši matriku, kde vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady. Po splnění těchto podmínek mohou písemně požádat o povolení sňatku mimo stanovený termín a dobu nebo mimo obřadní síň.

  Prosím čekejte...