Výpis usnesení ZM ze dne 28.2.2023


Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva Městyse Pozořice I/2023, konaného dne 28.2.2023 v 18:0­0 hod.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:

 • kontrolu plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva.
 • zprávu o činnosti rady městyse od Zastupitelstva městyse konaného dne 30.12.2023, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
 • rozpočtové opatření č. 14/2022 a 1/2023.

 

Zastupitelstvo městys volí:

 • návrhovou komisi pro usnesení z jednotlivých bodů zastupitelstva ve složení: Mgr. Petra Kratěnová, Mgr. Petr Sopoušek, Stanislav Šmerda Usnesení č. 41/ZM/1–23

Zastupitelstvo městyse určuje:

 • ověřovatele zápisu Mgr. Janu Kratěnovou a Ing. Luboše Novotného o průběhu prvního zasedání v roce 2023, a zapisovatelku Bc. Karolínu Rybkovou, Dis. Usnesení č. 42/ZM/1–23

Zastupitelstvo městyse schvaluje:

 • dohodu o sdružení finančních prostředků pro financování stavby „Pozořice, komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu L1 – Líchy I. etapa“, stavební objekt SO 07-Veřejné osvětlení na ulici Metoděje Kocourka. Dohodu uzavřou v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. §85j) vlastníci pozemků zastoupení na základě plné moci a Městys Pozořice sídlo Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, IČ 00282375, zastoupený starostkou Terezou Jiráčkovou všichni na straně jedné jako složitelé. Smlouva je přílohou tohoto zápisu č. 3. Usnesení č. 43/ZM/1–23
 • smlouvu o advokátní úschově peněz pro financování stavby Pozořice, komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu L1 – Líchy I. etapa“, stavební objekt SO 07-Veřejné osvětlení“. Smlouvu uzavřou v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. §85e) vlastníci pozemků zastoupení na základě plné moci a Městys Pozořice sídlo Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, IČ 00282375, zastoupený starostkou Terezou Jiráčkovou všichni na straně jedné jako složitelé a JUDr. Lenka Dörrová Čepková, advokátka se sídlem v Brně, kancelář Domažlická 145/6 na straně druhé  jako schovatel. Smlouva je přílohou tohoto zápisu č. 4. Usnesení č. 44/ZM/1–23
 • dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace Junák – český skaut, se sídlem Pod Kostelem 372, 664 07 Pozořice IČ:49459929, ve výši 60.000,– tis. Kč na provoz a rozvoj spolku pro rok 2023 – spotřeby energií, nájem, celoroční pravidelný provoz a všechny činnosti provozované spolkem Junák – český skaut a souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 45a)/ZM/1–23
 • dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace Orel jednota Pozořice, se sídlem V zámku 261, 664 07 Pozořice, IČ:65265343 ve výši 200.000,– Kč pro rok 2023 na údržbu sportovního areálu a podporu pravidelné činnosti organizace a souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění.Usnesení č. 45b)/ZM/1–23
 • dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Pozořice se sídlem Nad Sokolovnou 257, 664 07 Pozořice, IČ: 65264401 ve výši 200.000,–Kč na úhradu energií, obnovu a opravy sálu a příslušenství, revize sportovního vybavení a obnova sportovního náčiní na vybavení a pomůcky do oddílů na rok 2023 a  souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 45c)/ZM/1–23
 • dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu Pozořice IČ:44947623 ve celkové výši 220.000,–Kč na zajištění provozu sportovního klubu a rozvoje práce s mládeží pro rok 2023 a souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č.45d)/ZM/1–2023
 • dle § 85 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Pozořice, se sídlem Na Městečku 13, 664 07 Pozořice, IČ:65264002 ve výši 250.000,–Kč pro rok 2023 na opravu střechy fary a souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění. Usnesení č. 45e)/ZM/1–23
 • uložení 5 mil. Kč na spořící účet u ČSOB s úročením 4,1% a uložení 34 mil. Kč na termínovaný vklad u ČSOB s výpovědní lhůtou jeden měsíc s úročením 5,8 % s možnou prolongací. Usnesení č. 46/ZM/1–23
 • v souladu s § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Návrh střednědobého výhledu městyse Pozořice na období 2024–2026, který je přílohou č.7 zápisu. Usnesení č. 47/ZM/1–23
 • rozpočtové opatření č. 2/2023 dle předloženého návrhu s úpravami, které je přílohou č.8 zápisu. Usnesení č. 48/ZM/1–23

Zastupitelstvo městyse pověřuje

 • radu schválením smlouvy s ČSOB o zřízení termínovaného vkladu a spořícího účtu a zároveň pověřuje radu vypovězením vkladu, před uzavřením smlouvy bude smlouva zaslána v elektronické podobě zastupitelstvu městyse.

……………………………….                                             …………………………..

                        Tereza Jiráčková v. r.                                                             Ing. Rostislav Fianta v. r.

Úřední deska
Vyvěšeno: 10. 3. 2023 17:12 Sejmuto:

Přílohy  Prosím čekejte...