Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici Úřadu městyse Pozořice


Starostka městyse Pozořice

 

vyhlašuje

 

v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných cel­ků,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.)

 

výběrové řízení

 

na obsazení funkce vedoucího úřadu

 

tajemníka/tajem­nici Úřadu městyse Pozořice

Úřad městyse Pozořice vykonává veřejnou správu a samosprávu městyse Pozořice. Klademe důraz na klientské pojetí služeb občanům, na otevřenost, vstřícnost a transparentnost. Aktivně podporujeme proces zprůhledňování a zefektivňování veřejné správy.

Hledáme manažersky vyspělou, aktivní, samostatnou a spolehlivou osobnost na pozici tajemníka Úřadu městyse. Tajemník řídí Úřad městyse a odpovídá za správný výkon jeho činností. Řídí a rozvíjí svěřený tým. Zodpovídá za výkon veřejné správy na spravovaném území. Podporuje výkon samosprávy na území Městyse Pozořice. Má kompetence k vybudování klientsky zaměřené instituce, má pozitivní vztah k novým technologiím a uplatňuje moderní metody řízení a práce. 

Nabízíme:

 • uplatnění manažerských schopností při řízení týmu
 • příležitost zapojit se do rozvoje moderně spravovaného městyse Pozořice
 • možnost dalšího profesního rozvoje
 • práci v přátelském a respektujícím týmu
 • zaměstnanecké benefity – mobilní telefon, notebook, příspěvek na rekreaci, penzijní připojištění, příspěvek na stravování, možnost využít dny indispozičního vol­na

Místo výkonu práce:     Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Pracovní úvazek:            1 (40 hod./týdně), pracovní poměr na dobu neurčitou

Platové zařazení:            v s­ouladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a  nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění – 

                                          platová třída 11, platový stupeň dle délky započitatelné praxe

Předpokládaný termín nástupu:    jme­nování do funkce dle dohody po ukončení výběrového řízení

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • plnění povinností dle ustanovení zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů, v platném znění, zejména zajišťování výkonu přenesené a samostatné působnosti,
 • plnění povinností dle zákona č. 312/2002 Sb.,
 • komplexní zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu městyse Pozořice,
 • plnění úkolů uložených zastupitelstvem městyse, radou městyse nebo starostou,
 • komplexní zajišťování pracovně právních vztahů zaměstnanců městyse, včetně agendy dalšího vzdělávání, lékařských prohlídek, pracovních úrazů a BOZP
 • řízení a koordinace všech činností a odborů úřadu městyse,
 • zabezpečování zasedání rady městyse a zastupitelstva městyse,
 • vydávání spisového řádu, skartačního řádu a pracovního řádu  a dalších interních aktů řízení,
 • komplexní zajišťování přípravy, čerpání a vyhodnocování rozpočtu městyse na svěřeném úseku, včetně zajištění všech finančních a obchodních vztahů apod.
 • koordinace vlastní činnosti s činností starostky

Uchazeč o funkci tajemníka musí splňovat tato kritéria dle ustanovení zákona č. 312/2002: 

 • je státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládá jednací jazyk,
 • splnění dalších předpokladů podle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, v platném znění (tzv. lustrační osvědčení) podle § 4 odst. 1 zákona vydané Ministerstvem vnitra ČR a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona
 • má nejméně tříletou praxi, která musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnémucelku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Dále požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru právo, ekonomie, státní a veřejná správa,
 • znalost zákona o obcích, zákoníku práce, správního řádu ,
 • ekonomické znalosti v oblasti veřejné správy,
 • schopnost týmové práce a efektivního řízení většího pracovního kolektivu,
 • kultivovaný písemný a ústní projev,
 • výborné komunikační schopnosti a schopnost jednat s lidmi,
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost,
 • časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení, odolnost proti stresu,
 • pozitivní vztah k novým technologiím,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC, znalost informačního systému MUNIS a dalších informačních systémů a databází veřejné správy výhodou (obecná část zvláštní odborné způsobilosti, zkouška odborné způsobilosti na úseku voleb)
 • řidičské oprávnění skupiny B

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky do výběrového řízení:

 

Přihlášku v písemné podobě s požadovanými doklady v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – tajemník Úřadu městyse Pozořice – neotevírat“ je nutno osobně nebo poštou doručit do podatelny Městyse Pozořice na adresu: Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

 

Lhůta pro doručení přihlášky: do 17:00 hodin dne 17.4.2023

Písemná přihláška uchazeče bude obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého bydliště uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní údaje uchazeče (telefon, e-mail)
 • datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce je nutno připojit:

a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech týkajících se správních činností a dovednostech, včetně aktuální fotografie;

b) motivační dopis;

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;

d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

e) čestné prohlášení o splnění předpokladů podle §5 zákona č. 312/2002 Sb.).

e) případně prosté kopie dokladů o získání odborných způsobilostí;

f) osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Nedokládají osoby narozené po 1. 12. 1971.

g) čestné prohlášení o splnění požadavku dle ust. § 110 zákona o obcích, odst. 6, tj., že nevykonávají žádné funkce v politických stranách nebo hnutí

h) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Po vyhodnocení přihlášek bude výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem s nejúspěšnějšími uchazeči. Vybraní uchazeči budou o přesném čase a místě pohovoru informováni předem telefonicky/e-mailem. S sebou si přinesou platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv toto výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Další informace na tel. č. 724 186 156, Tereza Jiráčková – starosta@pozorice.cz

Tereza Jiráčková

starostka městyse

Zveřejněno na úřední desce dne: 31. 3. 2023

Sejmuto:                                            

 

 

Úřední deska
Vyvěšeno: 31. 3. 2023 15:50 Sejmuto: 17. 4. 2023 17:00

Přílohy  Prosím čekejte...