PRAVIDLA - DOTACE PRO SPOLKY A OBČANSKÉ PROJEKTY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE POZOŘICE

(dále jen „Pravidla“)

I.

Základní ustanovení

1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z rozpočtu Městyse Pozořice

ve smyslu podpory a rozvoje činnosti v obci.

2. Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č.

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě) a rozhodnutími orgánů městyse (zastupitelstvo městyse, rada městyse).

3. O přidělení dotací a jejich výši rozhodne zastupitelstvo městyse nebo rada městyse (do 50 tis. Kč v rámci

svých pravomocí).

4. Podle těchto zásad se neposkytují příspěvky organizacím zřizovaným Městysem Pozořice (Základní a mateřská škola v Pozořicích).

5. Na přidělení dotace není právní nárok.

II.

Obecná závazná pravidla

1. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě, která nemá ke dni podání žádosti splatné závazky

po splatnosti vůči státu, územním samosprávným celkům a zdravotním pojišťovnám a nebylo proti ní zahájeno insolvenční řízení. Tuto skutečnost prokazují žadatelé čestným prohlášením, které je součástí podávané žádosti.

2. Lze připustit, aby o dotaci z rozpočtu Městyse Pozořice žádaly i fyzické a právnické osoby se sídlem jiným než v k.ú. Pozořice, ovšem jen pokud jejich činnost prokazatelně zasahuje území městyse či jeho obyvatele.

3. Organizace evidovaná pod jedním identifikačním číslem může podat pouze jednu žádost za celý subjekt.

4. Dotace se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse, a to prostřednictvím

formuláře (příloha č. 1).

5. Žádosti o poskytnutí dotace předkládá žadatel vždy nejpozději k 31. 10. roku předcházejícímu tomu roku, v kterém má být dotace přidělena (např. žádosti o dotaci na rok 2020 je potřeba odevzdat nejpozději 31. 10. 2019). Žádosti odevzdané po tomto termínu nebudou zařazeny k projednání a z dalšího hodnocení budou vyloučeny. Výjimku z tohoto pravidla mají organizace poskytující sociální služby občanům městyse, které nemohou získat podklady pro určení výše požadované dotace dříve než v prvním čtvrtletí roku, ve kterém jsou dotace poskytovány. Ve výjimečných případech (nepředvídatelné výdaje způsobené např. živelnou pohromou) lze zažádat o dotaci i v jiném termínu.

6. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse uzavřené

mezi Městysem Pozořice jako poskytovatelem a příjemcem dotace (příloha č. 4).

7. Poskytnutou dotaci lze použít pouze v rámci kalendářního roku a výhradně na účel, na který byla

poskytnuta.

8. Dotace je poskytována bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce dotace nebo

v hotovosti na pokladně úřadu městyse (max. do výše 15 tis. Kč).

9. Městys poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na podporu projektů a činností ve výši maximálně 3,00 % z celkových daňových příjmů. Z této částky městys rozdělí 90 % mezi žadatele o dotace z řad spolků a organizací a 10 % vyčlení na případné občanské projekty.

III.

Oblasti poskytnutí dotace, použití příspěvku

1. Městys poskytuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na podporu projektů a činností zejména v

těchto oblastech:

· sportovní (sportovní činnost a jednotlivé sportovní akce, volnočasové aktivity občanů apod.),

· kulturní a vzdělávací (kulturní akce, podpora výchovy dětí a mládeže a dalšího vzdělávání,

volnočasové aktivity občanů apod.),

· sociální a zdravotní (sociální a zdravotní služby pro občany městyse, akce pro sociálně a zdravotně

znevýhodnění obyvatele, semináře, besedy apod.),

· environmentální činnost – ochrana životního prostředí,

· ostatní zájmová činnost (volnočasové aktivity občanů – Český zahrádkářský svaz, Český svaz

chovatelů, Myslivecký spolek, Junák – svaz skautů a skautek ČR apod.),

· památková péče (ochrana a obnova kulturních památek, podpora činnosti farnosti v katastru městyse).

2. Finanční prostředky z rozpočtu městyse vyhrazené na přidělování dotací lze použít na:

o údržbu a drobné opravy užívaných zařízení a objektů,

o nákup hmotného i nehmotného majetku,

o úhradu provozních výdajů,

o organizace kulturních a sportovních akcí pro veřejnost,

o pronájem prostor a techniky,

o mzdy (platy), daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce,

o poštovné, cestovné, kancelářské potřeby,

o náklady spojené s propagací projektu nebo činností,

o ostatní adekvátní náklady prokazatelně související s projektem nebo činností.

3. Finanční prostředky z rozpočtu městyse vyhrazené na přidělování dotací nelze použít na:

o komerční a podnikatelské aktivity,

o finanční dary,

o náklady prokazatelně nesouvisející s projektem nebo činností.

4. Poskytnutou dotaci je možné čerpat jak na jednorázové akce, tak i na dlouhodobou činnost.

5. Dotaci lze použít na investiční výdaje (max. do výše 100 000,– Kč), za splnění těchto zvláštních

podmínek: bude vydáno platné stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbu, případně územní

souhlas, bude vyhotoven stavební projekt a rozpočet, který bude konzultován a doporučen

komisí rady výstavby a dopravy Městyse Pozořice a bude prokázáno finanční zajištění celé akce.

IV.

Postup při poskytování dotace

1. Žádost o dotaci z rozpočtu městyse včetně povinných příloh zpracovaných v souladu s těmito pravidly

je nutné podat ve stanoveném termínu v písemné podobě a na předepsaném formuláři (osobním

doručením, datovou schránkou, poštou, mailem s elektronickým podpisem).

Formulář žádosti lze získat na úřadě městyse nebo na internetových stránkách městyse www.pozorice.cz.

2. Nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z dotačního řízení.

3. Specifikace povinných náležitostí žádosti:

o identifikace žadatele (název spolku, sídlo, IČ, jméno a příjmení statutárního zástupce, bankovní

spojení apod.),

o podrobná charakteristika akce či činnosti, na kterou je dotace požadována,

o předpokládaný návrh rozpočtu na akci či činnost,

o výše požadovaného příspěvku,

o podpis statutárního zástupce,

o řádně vyplněné požadované přílohy.

4. Žádost se považuje za úplnou, je-li řádně vyplněna a obsahuje všechny požadované náležitosti.

Žádost bude vyřazena:

o pokud nebude úplná a žadatel ji na ústní nebo písemnou výzvu v požadovaném termínu nedoplní,

o pokud bude doručena jiným způsobem (např. faxem), na jinou adresu nebo po stanoveném termínu,

o nebude-li mít žadatel vyrovnané závazky vůči obci.

5. Dotační řízení včetně termínu pro podání žádostí se vyhlašuje vyvěšením na úřední desce úřadu městyse a na internetových stránkách městyse www.pozorice.cz.

6. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajícím se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity

žadatele, statutárního orgánu žadatele apod., musí být taková změna poskytovateli neprodleně

písemně oznámena a doložena, a to nejpozději do 14 dnů od této změny.

7. Žádosti a jejich přílohy jsou veřejnou listinou, která se archivuje. Žadatelům se doložené listiny

nevracejí. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních

údajů.

8. Žádosti jsou obsahově posuzovány zastupitelstvem či radou městyse, kteří v souladu s účelem

poskytovaných dotací dle těchto Pravidel berou zřetel zejména na:

o podporu aktivit organizované a neorganizované mládeže a seniorů,

o podporu subjektů soustředících se na práci s dětmi a mládeží, příp. seniory,

o přínos podporovaných aktivit pro Městys Pozořice a jeho obyvatele,

o velikost členské základny,

o zhodnocení společenské potřebnosti a předpokládaného přínosu projektu, akce, činnosti,

o řádné dodání žádosti o dotaci včetně všech příloh, reálný a průhledný rozpočet nákladů.

9. Seznam poskytnutých dotací je bez zbytečného odkladu po schválení zastupitelstvem či radou městyse

zveřejněn na internetových stránkách městyse. Všichni žadatelé jsou o výsledku dotačního řízení

vyrozuměni.

10. Na základě rozhodnutí zastupitelstva či rady městyse uzavře městys s příjemcem dotace písemnou

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse. K podpisu smlouvy bude příjemce dotace vyzván.

V.

Smlouva o poskytnutí dotace

1. Smlouva o poskytnutí dotace musí zejména obsahovat:

o označení poskytovatele,

o označení příjemce dotace,

o účel, na který je dotace poskytována,

o výši dotace,

o ujednání o povinnostech příjemce:

– nakládat s peněžními prostředky dotace hospodárně, účelně a efektivně,

– oznámit po dobu účinnosti smlouvy změnu všech identifikačních údajů uvedených ve smlouvě, a to

do 14 dnů od této změny,

– vyhotovit a předložit v určeném termínu vyúčtování poskytnuté dotace,

– vrátit nevyčerpané nebo neoprávněně čerpané peněžní prostředky ve stanovené lhůtě.

2. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena písemným dodatkem k původní smlouvě.

VI.

Kontrola využití dotace

1. Poskytnutí dotace poskytnuté městysem podléhá kontrole nakládání s poskytnutou dotací, tj. s veřejnými prostředky. Kontrolu hospodárného a účelového čerpání a využití poskytnuté dotace provádí

hospodářsko-správní oddělení městyse.

2. Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. kalendářního roku, ve kterém byla příjemci poskytnuta dotace, odevzdat vyúčtování přijaté dotace.

3. Závěrečné vyúčtování dotace musí obsahovat:

o Závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace (zhodnocení dotované akce/dotované činnosti);

o soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace v rozsahu uvedeném v příloze č. 3,

o fotokopie všech dokladů dle přílohy č. 3. (k nahlédnutí je třeba přiložit originály dokladů)

4. Za splnění účelu čerpané dotace a za pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování odpovídá

statutární zástupce žadatele. Příjemce dotace, který nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování

dotace nebo dotaci použije v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace, bude vyzván k

nápravě, případně k vrácení dotace či její části. K vrácení dotace je povinen také ten příjemce dotace,

kterému bylo kontrolou prokázáno uvedení nepravdivých informací.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré informace o dotacích, Pravidla a formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách městyse www.pozorice.cz a na úřadě městyse.

2. Příjemce je povinen označit propagační materiály znakem městyse Pozořice. Současně je příjemce

povinen na všech propagačních materiálech uvést, že poskytovatel finančně přispívá na činnost

příjemce. Totéž je příjemce povinen uvádět po dobu poskytování dotace při kontaktu s médii, na

svých případných webových stránkách a při propagaci svých aktivit. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci souhlas s použitím loga, a to po celou dobu realizace projektu.

3. V odůvodněných případech si městys vyhrazuje možnost postupovat odlišně od těchto Pravidel.

4. Tato Pravidla schválilo zastupitelstvo městyse svým usnesením č. 70/ZM/35–3/19 dne 26. 6. 2019 a nabývají

platnosti a účinnosti dnem schválení.

V Pozořicích dne 26. 6. 2019

.............­.............­.............­.............­.... .............­.............­.............­.............­...

Ing. Aleš Krč, starosta Tereza Jiráčková, místostarostka

  Prosím čekejte...