STANDARDY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Úřad městyse Pozořice nemá zaměstnance, v jehož pracovní náplni je výkon sociálně-právní ochrany. Za výkon odpovídá starostka městyse Tezera Jiráčková, a to v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod. v kanceláři starosty v I. poschodí.
Starostka městyse je v kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností Šlapanice, kde je výkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu a mimo pracovní dobu systémem dosažitelnosti.
Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany:
• ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
• ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění
• činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
Úřadu městyse vyplývají povinnosti vztahující se k péči o rodinu a děti s trvalým pobytem v územní působnosti úřadu jako správního orgánu, stejně jako povinnost zajistit neodkladnou pomoc dítěti, které se na území městyse ocitne bez péče přiměřené jeho věku a trvalý pobyt v městysi nemá.
Orgány sociálně-právní ochrany dětí:
• krajské úřady
• obecní úřady obcí s rozšířenou působností
• obecní úřady
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
• Úřad práce ČR a jeho krajské pobočky
Stížnost na činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“), úřadu městyse může podat každý občan, v případě, že se cítí poškozen na právech či právem chráněných zájmech svých či dítěte opatřením nebo jednáním orgánu SPOD.
Stížnost lze podat písemně i ústně.
Stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec úřadu.
Je-li klientem (oznamovatelem) nezletilé dítě, je nutné poučit jej s přihlédnutím k jeho rozumovým schopnostem a s pravidly dále seznámit i jeho zákonného zástupce.
  Prosím čekejte...