INFOCENTRUM

INFOCENTRUM POZOŘICE
Na Městečku 14, 664 07 Pozořice
Tel.: 544 226 046

O NÁS

Na přelomu roku 2010–11 došlo k novému ustanovení struktury a náplně činnosti IC Pozořice. To je už trvale samostatnou složkou Úřadu městyse, jehož součástí je i obecní knihovna a kronikář. Funkce redakční rady, jako poradního orgánu, byla zrušena, redaktory se stávají sami přispěvovatelé – zástupci institucí a spolků. Nově byly stanoveny požadované činnosti IC a určeni lidé, kteří je budou vykonávat a budou za ně zodpovědní.

Členy Infocentra Pozořice jsou v současné době: Milan Petr (vedoucí IC, údržba webových a FCB stránek), Pavel Beneš (grafika, Pozořický zpravodaj), Mgr. Lenka Kosourová (textové korektury), Mgr. Veronika Muselíková, Mgr. Petra Kratěnová, Ing. Barbora Křemečková (knihovnice) a Božena Škrobová (kronikářka). Správou informačních tabulí jsou pověřeny úřednice obecního úřadu.

Hlavní náplní a trvalými úkoly IC jsou:

1. Shromažďování informací od spolků, organizací i občanů městyse

2. Zajištění komunikace při předávání informačních dat mezi úřadem, spolky a dalšími institucemi

3. Získávání a zjišťování informací od okolních obcí, příp. orgánů státní správy apod.

4. Třídění získaných dat a jejich elektronické zpracování

5. Zpracovávání podkladů, redakční práce a tisková příprava Pozořického zpravodaje

6. Údržba a redakční činnost internetových stránek městyse

7. Informování občanů o důležitých a kulturních událostech dalšími prostředky v rámci možností (infotabule, infokanál, letáky, …)

8. Propagační a grafické služby dle požadavků úřadu a orgánů městyse

9. Veřejná prezentace a propagace městyse a místního dění v rámci regionu

10. Archivace získaných dat a fotodokumentace, jejich další poskytování pro potřeby městyse, příp. další subjekty (vydávání publikací či jiných materiálů, obecní kronika apod.)

- Rada městyse dle potřeby ukládá IC další konkrétní úkoly

  Prosím čekejte...