Výzva k odstranění vozidla


Výzva k odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace(§19d odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon“)

Úřad městyse Pozořice, silniční správní úřad podle § 40 odst. 5, písm. b), zákona čl 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a ve smyslu ust. §47 zák. Č. 500/2004 Sb. Správního ráku, ve znění pozdějších předpisů Vás tímto v souladu s ustanovením §19d, zákona č. 13/1997 Sb. Vás jako provozovatele silničního motorového vozidla tovární značky BMW, registrační značky 9B30708, od­staveného na místní pozemní komunikaci v ul. Za Myslivou, v rozporu s ustanovením § 19, odst. 3, zákona č. 13/1997 Sb.

vyzývá,

abyste vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních ko­munikacích pro­vozováno na po­zemních komuni­kacích z důvo­du marného uply­nutí lhůty pro pro­vedení pravidelné technické prohlídky, nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou, ne­bo technickou­ silniční kon­trolou, odstra­nil z komunika­ce a odstavil jej mi­mo veřejné po­zemní komunika­ce nebo odstra­nil důvod, pro kte­rý nesmí být vo­zidlo provozo­váno na pozem­ních komunika­cích.

Nebude-li vozidlo do 2 měsíců ode dne doručení této výzvy odstraněno z komunikace nebo nebude odstraněn důvod, pro který nesmí být provozováno na pozemních komunikacích, bude na náklady provozovatele odstraněno a odstaveno na vhodném místě městysem Pozořice. Dle ustanovení §19b, odst. 7 zákona 13/1997 Sb. zákona lze doručení této výzvy do vlastních rukou nahradit jejím zveřejněním na úřední desce města. V takovém případě se uvedená lhůta počítá ode dne zveřejnění.

 

                                                                                                                                            Tereza Jiráčková

 

                                                                                                              ­starostka městyse

Příloha : fotodokumentace

Úřední deska
Vyvěšeno: 1. 2. 2023 12:00 Sejmuto: 1. 4. 2023 12:00

Přílohy  Prosím čekejte...