Výběrové řízení - administrativní referent stavebního úřadu


OZNÁMENÍ

 

o vyhlášení výběrového řízení

 

Starostka městyse Pozořice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 262/2006 Sb.,

    zákoník práce, v platném znění, výběrové řízení na místo

 

  administrativní referent / referentka stavebního úřadu

 

Místo výkonu práce: Úřad městyse Pozořice, Stavební úřad, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

 

Charakteristika pozice: adminis­trativní činnosti stavebního úřadu

Zajišťuje administrativní a spisové činnosti pro referenty stavebního úřadu vykonávající přenesenou působnost jako obecný stavební úřad I. stupně, podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně souvisejících předpisů.

 

Platové podmínky: v sou­ladu se zákonem č. 262/2006 Sb., a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, tzn. 8., plat. třída.

 

Termín nástupu: dle dohody

 

Požadavky:

-          práce na hlavní pracovní poměr

-          min. SŠ vzdělání s maturitou

-          velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),

-          sch­opnost jednat s lidmi, komunikační dovednosti a příjemné vystupování

-          pečli­vost, časová flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, pracovní nasazení, spolehlivost a loajalita – trestní bezúhonnost

-          ochota celoživotního vzdělávání

 

Náplň práce:

-          admi­nistrativní činnost stavebního úřadu

-          kopí­rování dokladů

-          vedení podacího deníku v programu MUNIS

-          zaklá­dání a vedení spisů stavebního úřadu (přebírání pošty a výprava dokumentů)

-          kom­pletování a ukládání dokumentace do archivu stavebního úřadu a vedení archivu SÚ

-          příprava podkladů pro statistické výkazy ČSÚ a výkazy RUIAN

-          zadávání kartoték a podmínek v programu MUNIS a VITA

-          ově­řování dokumentace stavby

-          vedení evidence vydávaných opatření a kontrolních prohlídek

-          pos­kytování základních informací k chodu stavebního úřadu

-          evidence správních poplatků

-          zajiš­ťování dalších úkolů zadaných vedoucím stavebního odboru

 

 Dále výhodou:

-          praxe ve veřejné správě

-          zvláštní odborná způsobilost úředníka

-          znalost programu VITA a MUNIS (Fenix)

-          znalost stavebního zákona a orientace ve stavebně-právní problematice

-          řidičský průkaz sk. B

 

Nabízíme:

-          pružnou pracovní dobu

-          25 dní dovolené, 4 dny zdravotního volna

-          zaměs­tnanecké benefity (příspěvek na stravování, na penzijní připojištění, na jiné sociální a kulturní potřeby)

-          průběžné vzdělávání

    

Další předpoklady:

-          státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR,

-          věk min. 18 let.

-          způ­sobilost k právním úkonům a bezúhonnost,

-          velmi dobrá znalost mluveného i písemného projevu,

 

Zájemci o volné pracovní místo doručí na Úřad městyse Pozořice písemnou přihlášku s uvedením:

-          jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

čísla OP, data a podpisu a souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení

 

K přihlášce se připojí doklady:

-          str­ukturovaný životopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích

státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským

státem

-          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice v za­lepené obálce viditelně označené nápisem „NEOTVÍRAT“

Bližší informace o druhu práce podá pan Ing. Richard Zukal, vedoucí stavebního úřadu,

tel. 544 226 055.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v pondělí 13.02.2023 do 17.00 hod.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                                      ­Tereza Jiráčková

                                                                                                                     starostka městyse  Prosím čekejte...