NAROZENÍ - VYDÁNÍ RODNÉHO LISTU

Příslušný k zápisu narození je matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila. Do správního obvodu matričního úřadu Pozořice patří obce: Hostěnice, Pozořice, Kovalovice, Sivice a Viničné Šumice. Zápis do knihy narození se provede na základě písemného hlášení zdravotnického zařízení o narození dítěte, případně na základě ústního oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, nebyla-li matce ani následně poskytnuta zdravotnická péče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte. Stačí pokud se jeden z rodičů dostaví na matriku podle místa narození dítěte a předloží potřebné doklady (v originále).

Jaké doklady je nutné předložit

U dítěte narozeného v manželství jeden z rodičů předloží:

 • platné občanské průkazy
 • oddací list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte(otec podepisuje na matrice při převzetí RL)
 • případně další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození (narození mimo zdravotnické zařízení).

U dítěte narozeného mimo manželství:

 • platný občanský průkaz
 • rodný list
 • souhlasné prohlášení o jménu, či jménech dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li matka dítěte ovdovělá
 • případně souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
 • další doklady potřebné je zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy
 • případně pokud se dítě narodilo z umělého oplodnění, písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění souhlas, potvrzený poskytovatelem zdravotnických služeb a souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně jménech a příjmení dítěte.

Další informace

Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného), předloží matka dítěte oddací list a dítěti se zapíše příjmení dle dohody o příjmení na oddacím listu, jako otec dítěte se zapíše bývalý manžel matky, pokud matka před narozením dítěte neuzavřela manželství nové. Rozvedená matka pak musí předložit ještě souhlas se jménem dítěte od bývalého manžela. V případě, že rodiče nejsou manželé, a matka neporodila ve lhůtě tři sta dnů od zániku manželství, mohou rodiče určit otcovství k dítěti. pokud je jeden z rodičů nezletilý, lze určit otcovství k dítěti pouze před soudem.

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis narození dítěte nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení o narození dítěte.

Správní poplatky

Prvopis rodného listu je vydán bez poplatku.

  Prosím čekejte...