URČENÍ OTCOVSTVÍ K NENAROZENÉMU DÍTĚTI/NAROZENÉMU DÍTĚTI

Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte
rodné listy
občanské průkazy
matka – těhotenský průkaz
rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Co musí předložit rodiče narozeného dítěte
rodný list dítěte
občanské průkazy
rodné listy
rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
ovdovělá matka – úmrtní list manžela
Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství, určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.
Formuláře
Prohlášení o otcovství vyplní matrikářka za přítomnosti rodičů.
Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty pro vyřízení
V případě, že rodiče předloží všechny stanovené doklady, je sepsáno souhlasné prohlášení rodičů bezodkladně.
  Prosím čekejte...