POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.
 • 1. Název
  • Úřad městyse Pozořice
 • 2. Důvod a způsob založení
  – Městys Pozořice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
  - Městys je základním územně samosprávním společenstvím občanů a tvoří územní celek, vymezeným hranicí obce.
  - Městys je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
  - Městys vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  - Městys pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem.
 • 3. Organizační struktura (link)
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Úřad městyse
    Na Městečku 14
    664 07 Pozořice
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Úřad městyse
    Na Městečku 14
    664 07 Pozořice
  • 4.3 Úřední hodiny
   • Pondělí: 8:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 – polední přestávka)
   • Středa: 8:00 – 17:00 (11:30 – 12:30 – polední přestávka)
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 544 226 046 (sekretariát)
   • mobilní: 724 186 156 (starostka)
   • mobilní: 723 990 864 (místostarosta)
   • pevná linka: 544 226 047 (podatelna)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
   • oficiální
    Úřad městyse
    Na Městečku 14
    664 07 Pozořice
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny (link)
   podatelna@pozo­rice.cz
  • 4.8 Datová schránka
   • ysfbvvi
  • 4.9 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
   Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková
   Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
   Číslo telefonu: 774 149 350, 533 304 213
   E-mailová adresa: info@slapanice.cz
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 6640766407, kód banky: 2010
 • 6. IČO
  • 00282375
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • CZ00282375
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů (link na samostatnou stránku – územní plán, zápisy RM a ZM, vyhlášky prolinky)
  • 8.2 Rozpočet (link na stránku s rozpočtem)
 • 9. Žádosti o informace
  – ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v úředních hodinách
  - písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
  - elektronické podání na e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

  Informace se zveřejňují těmito způsoby:
  • na úřední desce před budovou radnice
  • prostřednictvím internetových stránek městyse
  • v Pozořickém zpravodaji
  • na informačních tabulích (u obchodního domu Hruška, na točně na Jezerách)
 • 10. Příjem podání a podnětů
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůleži­tější používané předpisy
   – zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
   - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   - zákon č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
   - zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
   - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
   - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
   - zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech
   - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
   - zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
   - zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
   - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
   - zákon č. 262/2002 Sb., zákoník práce
   - zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon
   - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obecně závazné vyhlášky
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   Úhrady za poskytování informací jsou zpoplatněny při vyhledání informací až od 20 minut práce.
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
   Žádná usnesení nebyla vydána
 • 13. Licenční smlouvy
  Městys nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy
  Prosím čekejte...