PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD MĚSTYSE POZOŘICE

Projekt PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD MĚSTYSE POZOŘICE je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zlepšení stávajícího stavu komunikace městyse Pozořice a jeho úřadu především vůči obyvatelům obce a dalším zájmovým skupinám a to prostřednictvím implementace principů a nástrojů přívětivého úřadu.

Název projektu: Přívětivý úřad městyse Pozořice
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0­.0/19_109/0016758
Termín realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Cíl projektu: Cílem projektu je optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě prostřednictvím tvorby nového strategického a prováděcího dokumentu, zlepšení komunikace veřejné správy směrem k občanům pořízením nových webových stránek obce Pozořice, digitalizace státní správy implementací Portálu občana a profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců pomocí školících programů v oblastech souvisejících s aktivitami projektu.

Popis projektu:
o Klíčová aktivita č. 1 je zaměřena na zpracování analyticko-koncepčního dokumentu Komunikační strategie úřadu městysu Pozořice a následné zavedení nástrojů komunikace organizace směrem k občanům. V rámci zpracování strategie by přitom mělo dojít ke zmapování poptávky po informacích v rámci jednotlivých cílových skupin (obyvatelé, podnikatelé, studenti, atd.), a to nejenom zmapování toho, jaké informace dané cílové skupiny od obce očekávají, ale též v jaké podobě je vhodné informace poskytovat.

o Klíčová aktivita č. 2 je v návaznosti na současné celospolečenské požadavky a prioritní opatření v rámci Programu rozvoje obce Pozořice zaměřena na implementaci konkrétních nástrojů komunikace s veřejností do struktur úřadu obce a jejich pilotní provoz. Aktivita bude úzce provázána s KA01 a zpracovaná Komunikační strategie by měla pomoci definovat obsah a formu těchto komunikačních kanálů. Definovaná vizuální identita pak vzhled těchto nástrojů.

o Cílem klíčové aktivity 03 je zavedení Portálu občana a podpoření aktivity vedoucího k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy, implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.
Komunikační strategie městyse Pozořice 2022
Grafický manuál vizuální identity pro městys Pozořice
  Prosím čekejte...